VESTLIG SAMISDAT -
Lys over ALT, det er det,
vi vil !Samisdat-breve var de sovjettiske samfundskritikeres vej til at omgå magthavernes blokade af adgangen til massemedia. Trods de meget begrænsede oplag bidrog de til at udhule systemet til det revnede.

I vor, som det hedder "fri verden", troede vi, at medierne bragte alle oplysninger, som er nødvendige i et demokrati. Det er ikke tilfældet. Udvalgte oplysninger og synspunkter sigtes fra ikke blot i presse og TV, men - måske som konsekvens af dette - også forlagsverden og boghandel.

Svaret må være det samme som i Sovjetunionen, og herhjemme under besættelsen: fri publikationer, der bryder blokaden.

Med denne hjemmeside viderefører vi det informationsarbejde, som startedes med Vestlig Samisdat nr. 1, 15 november 1995.

Marianne Herlufsdatter & Lars Thirslund

 

 

Vestlig Samisdat 8 - 2010

 

Udgivet på den såkaldte 'Auschwitzdag', den 27. januar, hvor bl.a. 2000 skoleelever deltager i statsstøttet workshop/hjernevask om Anden Verdenskrig og jødernes skæbne under denne. Den 27. jaunar 1945 kom Sovjets tropper til Auschwitzlejren og befriede fangerne her. Samisdat 8 bringer et beskedent korrektiv til propagandasnakken i den anledning og forsøger at placere fokus for opmærksomheden mere sundt. Vi kalder det, der er mest skadeligt i dagens 'civiliserede' vestlige samfund, for 'Infofascisme', fordi denne form for diktatur er bedst kendt. Det kunne lige så vel hedde info-bolsjevisme eller infokommunisme. Men emnet rækker langt videre. Læs Samisdats tekster om bl.a. den sovjetagtige styring af medierne i Danmark - og Europa - i dag. Læs, hvorfor situationen er sådan. -

og

 

Befri Europa!

(denne vigtige tekst gengives fra Vestlig Samisdat 7)

Over 60 år efter Anden Verdenskrig er Europa stadig underkastet det meningsdiktatur, som de sejrende krigsherrer påtvang ikke blot de overvundne lande, men også deres egne undersåtter.

I de besejrede lande er det gjort strafbart at ytre meninger afvigende fra de vigtigste af magten fastslåede. I flertallet af andre lande opretholdes et tilsvarende herredømme, gennem medieterror, mod uønskede meninger.

Teksten til det europæiske charter er fuldstændigt klar:


Artikel 11

Ytrings og informationsfrihed

1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres.


Artikel 13

Frihed for kunst og videnskab.

Der er frihed for kunst og videnskabelig forskning. Den akademiske frihed respekteres.

 

Hvordan kan det da gå til, at Ytringsfrihed, Forskningsfrihed og Bevægelsesfrihed brutalt er undertrykt i en række europæiske lande?

Vi skrev 10. september 2008 til EU-KOMMISSIONEN og derefter til dens Agentur og Generaldirektorat for Grundlæggende Rettigheder og opfordrede indtrængende til at gøre noget effektivt for at fjerne denne skamplet på europæisk kultur, og for at befri de tusinder samvittighedsfanger – deriblandt verdensberømte forskere og publicister - som er fængslet eller forfulgt for påståede ”tankeforbrydelser”.

Kommissionen og dens institutioner svarede undvigende med henvisning til manglende mandat til at handle. Da vi pegede på, at man så måtte angribe dette manglende mandat, sendte Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed 16. november 2009 følgende forbavsende klargørelse:

For så vidt angår det, De omtaler som en ”beslutning om at overdrage ansvaret i spørgsmål om ytringsfrihed til de enkelte medlemsstater”, må jeg understrege, at en sådan beslutning ikke eksisterer. Derimod er det sådan, at Europa-kommissionen kun kan handle inden for begrænsede beføjelser, som medlemsstaterne har givet den i medfør af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om Den Europæiske Union.

Charteret om grundlæggende rettigheder udvider ikke de traktathjemlede beføjelser. I henhold til charterets artikel 51 skal Unionens institutioner og organer samt medlemsstaterne, når de gennemfører EU-retten, respektere rettighederne i charteret, overholde principperne og fremme anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive kompetencer . I stk 2 i samme bestemmelse hedder det, at dette charter skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for Fællesskabet og Unionen og ændrer ikke de kompetencer og opgaver, der er fastlagt i traktaterne.

I sager uden tilknytning til fællesskabsretten påhviler det de nationale myndigheder, herunder domstolene, at sikre, at de grundlæggende rettigheder overholdes og beskyttes i overensstemmelse med national lovgivning og landets internationale forpligtelser.”

EU¨s komplicerede opbygning er altså konstrueret bevidst med henblik på så uigennemskueligt som muligt at kvæle de grundlæggende rettigheder, som de angiveligt skal forsvare.

Med mindre disse spærrer bliver afsløret og fjernet, er der kun én vej til at forsvare vore grundlæggende rettigheder: at afvise Unionen.

 

Marianne Herlufsdatter Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
94 80 Løkken
Tlf.: 98 99 65 74

Læs også:

Infofascismen - vor tids globaldiktatur - ny 2010-udgave

Infofascisme - igen og igen

Børnebomben og Klimakonferencen

Globaldiktaturet

Europæiske værdier

Globalt - fatalt!

Europas hårrejsende historie

Hvad vil Islam

Zionistiske deklarationer

Zionismens utrolige triumf

Anitemitisme

Befriende litteratur

Uvidenhedssamfundet

De store elefanter skælver

Vaklen i uvidenheden?

Fornyet kamp for europæisk ytringsfrihed

Aktuelle kommentarer, april 2010

Heksejagt på ny

Ytringsfrihed i 2010: En permanent aprilsnar

Hekseprocesserne lige NU

Farlig musik

En væmmelig tale

Rabiat uvidenhedskampagne

FORBRUG a MISBRUG. Mariannes kommentarer til klimadebatten

Et enestående monument. Opgør med et tabu

Kryptisk oprigtighed: Jyllands-Postens Davidsstjerne

Krum- og badutspring . Forvirring i medieverdenen

Hvem er agenter ? Kampen om meninger

Hvem tilhører Danmark ? Om danskernes ansvar for landskab og kultur

Ny Verrdens Underordning

Det store tabu: Befolkningsbomben

Resursisme

Historieforfalskning: Djævelens værk

 


SAMISDAT 7 - december 2009

SAMISDAT HOVEDMENU