L : Skitser til program for DANSK parti.

Det absolut vigtigste for alle, der holder af Danmark, er at få samling på de mange som ønsker et folketing, der omgående stopper indvandringen, forsvarer danske værdier og sender indstrømmede personer, der ikke ønsker at respektere disse værdier, hjem, eller til områder med deres egen "kultur".

Hvis et dansk parti skal lykkes, må det byde på de klare budskaber i indvandringsspørgsmålet, som ikke en gang Dansk Folkeparti tør gå ud med af angst for ikke at passere som "politisk korrekt" og i håb om at tilpasse sig de vage holdninger, som socialdemokratiet, venstre og konservative tror at alle vælgere finder tækkelig.

Det store flertal af danskere har sikkert gennemskuet dette bedrageri og tror ikke på det; men aner ikke, hvor det skal vende sig.

Derfor bør programmet være så åbent som muligt for alle danskere, både fattige og rige. Derfor :

En beskeden levestandard uden luksus. som fx. folkepensionisters gøres skattefri.

Studerende, der passer deres studier - lige gyldigt hvilke anerkendte grene - sikres en tilsvarende beskeden levestandard, der må omfatte adgang til computor og internet, og adgang til nødvendig litteratur.

Nationale værdier skal både bevares og skabes. Derfor skal skabende evner fremmes.

Kunst og kultur skal støttes af passende fonte. Selv om det nuværende omfang af kunstnerstøtte skal skæres ned, bør et rimeligt niveau bevares. Det tager tid for virkeligt nyskabende ånder at blive forstået. I ethvert stormagasin ser du i dag reproduktioner af den folkekære Vincent van Gogh. Da han levede og skabte sine pragtfulde værker var det udelukkende takket være broderen Theos opofrende støtte. Få herhjemme ved, at vort eget nu alment beundrede geni Laurits Andersen Ring i sin ungdom var ligeså ilde stedt. Det samme kunne hænde digtere. Læs Knut Hamsuns "Sult"

Kultur - også nordisk kultur skal derfor plejes både offentligt og privat. Det vil fortsat være sundt med konkurrence også på kulturområdet mellem offentlige indsatser og private. Et vist spild må man regne med på dette område, som på alle andre, men det er underordnet i forhold til det vigtige at fremelske det sjældne og egenartede. der bærer en ægte kultur.

Adgang til statens museer skal være gratis. Adgang til underholdning og sport skal koste, hvad det koster.

Det danske landskab og dansk bygningskultur skal beskyttes som bærere af vor kulturarv. Derfor skal asfalteringen stoppes, bl.a ved at afvise den folkeøgning, som i øjeblikket finder sted ved import af børneproducerende kulturfremmede.

Lande, der ikke selv stopper deres folkeøgning, eller som, bevidst udvikler "befolkningsbomben" skal ikke kunne eksportere deres dermed forbundne fattigproblem ved at eksportere deres befolkningsoverskud til Europa, specielt vort lille Danmark. De må løse deres problemer selv, og mærke, at bomben rammer dem selv.

Også mark og vand skal beskyttes. Storproduktion, intensivdrift og overkonsumption griber mærkbart ind i naturens balance. Derfor må denne overvåges og udforskes, så at nødvendige hensyn kan tages. Dette må både erhvervslivet og de enkelte affinde sig med, og lovgivningen må indrettes derefter.

Store besparelser både i penge, råstoffer og energi kan opnås simpelt hen ved at afstå fra unødvendigt luksusforbrug og sløseri med resurser.

Samarbejde over grænserne har fundet sted på naturlig måde i Europa. Den tekniske og videnskabelige udvikling har forøget behovet for og omfanget af sådant arbejde. I fredsperioder har det fungeret godt mellem nationalstater, selv om de hver for sig har været tilbøjelige til at prioritere egne interesser. Balancen mellem store stater og flere mindre har sikret en vis selvstændighed også i mindre lande og regioner.

I vor tid har mægtige handels- og industriinteresser fundet sammen for at udslette alle grænser og alle nationaliteter - undtagen een.

Både FN. og EU økses til for at tjene som redskab for disse interesser. Man agiterer med, at alt dette skal sikre freden, skønt vi tydeligt ser, at det ikke fungerer. Borgerkrige og krige blusser op alle steder, hvor konkurrerende etniske grupper er blandet sammen. Det ser vi i dag i vore egne gader.

Værst ved centralglobaliseringen og centraleuropæiseringen er, at det demokratiske indsyn og kontrol, som er vanskelig nok i den nationale stat, bliver helt umulig i den uoverskuelige overnationale gigantkonstruktion.

Globalisterne forstærker målbevidst denne uoverskuelighed ved at centrere magten i et højtlønnet bureaukrati, som isoleres fra demokratisk kontrol.

Mægtige forretningsinteresser, har skaffet sig herredømmet over medierne og styrer derigennem poppolitikerne, der indprenter folket, at vi må være med i EU for at få indflydelse. En enkel betragtning af magtkonstruktionen i EU viser, at de små landes indflydelse reduceres mod nul.

Derimod har små lande som selvstændige stater mulighed for at afvise unyttige beslutninger, men. tilslutte sig fornuftige.

Vi ser allerede af talløse urimelige pålæg fra EU, at vi mere og mere berøves denne mulighed, hvilket en tættere union vil gøre værre og værre.

Et led i globaliseringens stræben efter at udslette alle nationale særpræg undtaget eet er parolerne om multikultur. Meningen er at alle kulturer skal udjævnes til et blandingsprodukt som vi ser det med hoteller og benzinstationer.

Danmark skal tværtimod gå ind for mangfoldighed : diversitet. Vi bør respektere og glæde os over det bedste i andre kulturer, men vi skal først og fremmest varetage ansvaret for vor egen.

Danskerne bør derfor værne deres etniske og kulturelle særpræg, men samarbejde fordomsfrit over grænserne.

Derfor er indvandringspolitikken så vigtig :

1. Kun demokratiske og ægte politiske flygtninge bør gives opholdstilladelse. Alle andre skal straks sendes ud af landet igen,

2. Statsborgerskab bør ikke bevilges nogen person, som ikke erklærer og sandsynliggør, at han eller hun vil forsvare danske værdier, landskaber og kulturarv.

3. Statsborgerskaber, dvs. retten til medbestemmelse over vor kultur, skal fratages personer, der har erhvervet disse rettigheder uden at anerkende de selvfølgeligt medfølgende forpligtelser.

Sælsom alliance.

Fælles interesse i ceremonier, remser, ritualer og mytologi har ført til en sælsom alliance i vort land mellem zionistiske og islamiske interesser. De gør fælles front for at forsvare barbariske handlinger og skikke, der er levninger fra middelalder og oldtid, og deres primære fælleskrav er templer og gravpladser, som bekriger dansk og vestlig tradition.

Vi modsætter os, at vore kirkeklokker skal konkurrere med bønneudråb på arabisk og vore kirketårne med minareter. Og at dansk jord for evigt stilles til rådighed til gravpladser for indstrømmere.

Derfor : Klart Nej til religioner, som har et politisk budskab, der bekæmper danske interesser. Nej til skattefri fradrag til støtte for sådanne religioner.

Religiøse overgreb mod børn og dyr skal forbydes, altså forbud mod omskærelse, hallalslagtning og schächtning.

Elementært om indstrømningen

-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--<--

Hver gang 10 strømmer ind skal 20 strømmes ud, indtil Danmark er blevet dansk igen.

Ikke kun krigsforbrydere, men alle grove forbrydere skal sendes tilbage til deres hjemlande.

Kriminelle unge skal absolut sendes til opdragelse i deres hjemlande; men de skal blive der.

LABOREMUS PRO PATRIIS.