Wiener Zeitung, 23. september 2008

Jødisk skoleforening i Wien fortsætter med at udelukke fire jødisk-ortodokse børn fra undervisningen i trods mod retsafgørelser.

 

Ingen skolegang i halvandet år!

Af Werner Grotte

  • Dagbøder til skolen nu på 460.000 Euro (knap 3 ½ mio.kroner).
  • Frihedspartiet kræver stop for offentlige midler til IKG ('Israelitische Kultugemeinde Wien' - Det jødiske Samfund i Wien.
  • IKG-leder Muzikant vil klage til staten.

Wien. Striden i Wien omkring fem jødisk-ortodokse børn, som er holdt ude fra deres skole i nu 18 måneder, ryster nu Østrigs retssystem. For end ikke dagsbøder til skoleforeningen ”Machsike Hadass', som nu er nået op på et beløb af 460.000 Euro har kunnet formå foreningen til at efterkomme afgørelsen fra Wiens fogedret (Oberlandesgerichts Wien, OLG) om at give børnene adgang til skolen og undervisningen. Da straffen nu skal gennemføres (og dagligt vokser med 100.000 Euro), kræver Wiens afdeling af Frihedspartiet en indefrysning af de offentlige støttemidler til Det jødiske samfund i Wien, hvorunder skolen sorterer.

”Skoleforeningen gør sig skyldig i vedvarende lovbrud og vægring ved at rette sig efter rettens afgørelse” har da også begge FPÖ-folketingsmedlemmer (Landtag) fra Wien, Harald Stefan og David Lasar udtalt (sidstnævnte er selv medlem af IKG).

”Heller ikke inden for Det jødiske Samfund er alle begejstrede for denne form for gidseltagning blandt familien, som slet ikke passer sig for en jødisk organisation”- udtaler Lazar. Man kan jo ikke – hvad også dommen klart siger – gøre fem børn ansvarlige for uoverensstemmelser mellem deres far og ledelsen af Det jødiske Samfund.

Faderen er den amerikanske statsborger, Moishe Ayre Friedman, som vender sig imod Israel og 'imod den zionistiske magtpolitik i almindelighed', og han har i årevis ligget i retstvister med IKG. Han anklager blandt andet Det jødiske Samfund for at have øvet hærværk mod hans 'synagoge, i Lorbeergasse i 3. Distrikt, og han har endog fået en retskendelse, der forbyder IKG at nægte ham selv og hans menighed adgang (han betegner sig selv som overrabbiner for bedehuset, der har en medlemsskare på omkring 300 ortodokse jøder – dette bestrides dog heftigt af IKG).

Efter, at Friedman i december 2006 deltog i den omstridte holocaustkonference i Teheran (Iran), blev hans børn ganske pludseligt, i begyndelsen af 2007 lukket ude fra deres Tora-skole – på det tidspunkt var den yngste søn lige startet i skolen. Og med undtagelse af juni måned i år, hvor børnene fik lov at komme ind i skolen nogle få uger – og utroligt nok bestod afslutningsprøverne for skoleåret – har forbudet mod, at de måtte deltage i undervisningen stået ved magt igen siden det nye skoleårs start.

Det er udelukket for den strengt religiøse familie at lade deres børn undervise i nogen anden skole, hvilket de har fået tilbudt. Friedman har ment, at det var 'en frækhed', at Wiens skoleadministration har hævdet at gøre sin pligt ved at tilbyde ham en erstatningsskole i offentligt regi.

 

Bøder på 100.000 Euro om dagen!

Faderen, der så godt som hver dag er gået til skolen med sine børn – forgæves – er også blevet støttet af retten i denne sag: Den foreløbige fogedretskendelse, som gik imod skole-foreningen – og pålagde den ikke at modsætte sig at børnene fik adgang til skolen – er blevet fulgt op af ligelydende domme i flere retsinstanser. Tvangsbøderne, der er pålagt af Wiens 'Landesgericht' som følge af 'udvist modarbejdele' og 'adskillige lovbrud' er fra 8. marts i år blevet hævet til 100.000 Euro om dagen! En tvangsfuldbyrdelse af dommen kunne komme til at betyde tvangsauktion af to af skoleforeningens ejendomme i 2. distrikt, fordi foreningen mangler likvide midler. I hvert fald den ene ejendom i Grosse Stadtgutstrasse 24 er købt med skatteyderbetalte penge.

Ifølge lederen af IKG, Arial Muzikant, har hele retssagen og tvangsbøderne været ”uretfærdige, fordi vores side af sagen ikke blev hørt”. Af samme årsag er der blevet indleveret en klage til Den europæiske Menneskeretsdomstol. Muzikant henviser endvidere til loven, der gælder for privatskoler, som, hævder han, giver skoleforeninger ret til at afvise medlemmer på grund af overtrædelser af bestemmelser.

Wienerzeitung 23.9.2008 'Seit 18 Monaten keine Schule'
(English translation of article) -
Balder Blog 11. feb. 2008 Sadistic Jewish Anniversary. - Children of ‘traitor' victims of Jewish fanaticism Balder Blog 11. jan. 2008 Jewish Neo Nazi Group Endangers Law and Order in Europe
Jerusalem Post Sept. 27. 2008 'The End of Israeli-Austrian Relations'?

Y-NET News '3 Israeli Youths Arrested for Drug Trafficking in Japan'
www.wienpost.info on relations of Jewish Oligarch Schlaff to Austrian Politics